Uprava preduzeća donijela Odluku:

 

 

Na prvoj sjednici Uprave preduzeća, koja je održana 23. 10.2017. godine, a na osnovu člana 39. Statuta preduzeća, donesena je Odluka o obustavi daljeg evidentiranja bespravnih priključaka i postupanju usljed manipulativnih radnji na vodomjernom mjestu.

U skladu sa ovom Odlukom,  KJKP „VIK“ neće više vršiti evidentiranje bespravnih priključaka.

Svim ne evidentiranim bespravnim korisnicima, koji se u periodu od 23.10.2017. godine do 6.11.2017. godine  jave u Centar za potrošače preduzeća, biti će omogućeno da priključenje izvrše putem Tehničke službe preduzeća, postupajući u skladu sa propisanim procedurama.

Tehnička služba preduzeća će za svakog prijavljenog bespravnog korisnika u navedenom periodu, obavijestiti Službu naplate o registraciji sa statusom „privremeni korisnik“, uz obavezu istog, da u roku od 12 mjeseci pribavi potrebnu dokumentaciju i izvrši priključenje na javni i kanalizacioni sistem putem KJKP „VIK-a“. Nakon isteka roka od 12 mjeseci, potrošači u statusu „privremeni potrošač“ će biti isključeni iz sistema vodosnabdijevanja.

Bespravni korisnici, koji su priključeni na bespravno položenom cjevovodu i dalje zadržavaju isti status do izgradnje javnog sistema.

U navedenom periodu, u Centru za potrošače vlasnici objekata mogu prijaviti sve manipulacije na vodovodnom mjestu ( manipulacija sa vodomjerom, zaobilazni vodovi, itd.), za koje će se nakom evidencije utvrditi i iznaći tehnički ispravno rješenje o trošku vlasnika objekta.

Svi korisnici, koji se prijave u predviđenom terminu, neće snositi nikakve pravne posljedice.

Od 07.11.2017. godine, sve uočene nepravilnosti će se evidentirati i postupati shodno zakonu.